Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2019

Sote-palveluiden käyttöä tutkitaan Oulussa

Parhaillaan on käynnissä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteinen selvitys, jota kutsutaan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatioselvitykseksi. Selvityksen mahdollistaa Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) Oulun kaupungille myöntämä tutkimuslupa.

Analyysin kohteina ovat erityisesti oululaisten yli 75- vuotiaiden, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sekä lasten ja nuorten raskaimpien sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö niin kaupungin kuin sairaanhoitopiirin palveluissa. Selvityksessä tarkastellaan asiakkaan palvelujen tarvetta ja käyttöä kaupungin hyvinvointipalveluista aina sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palveluihin saakka. Tavoitteena on, että myös maakunnan muut kunnat voisivat mahdollisuuksien mukaan osallistua selvitykseen.

Ovatko edellä todetuissa palveluissa henkilöstö, osaaminen ja yleensä resurssit oikeassa paikassa ja oikeissa palveluissa? Mihin resursseja olisi erityisen järkevä kohdentaa? Miten vanhusväestön palvelut toimivat? Entäpä lasten ja nuorten palvelut, kun huomioidaan vielä sivistys- ja kulttuuripalvelut? Onko mielenterveys- ja päihdepalveluja riittävästi tarjolla? Tavoitteena on löytää keskeisimmät toiminnan muutoksen ja kehittämisen tarpeet. Selvitystyön ensimmäisiä tuloksia tuodaan toimenpide-esityksineen päätettäväksi ja toimeenpantavaksi kevään 2019 aikana.

Tuloksia jo tänä keväänä

Ensivaiheessa tarkastellaan yli 75 –vuotiaiden päivystyspalvelujen käyttö ja sitä edeltävät ja sen jälkeiset hoito- ja palveluketjut. Esimerkiksi noin 12500 yli 75 –vuotiasta käytti sosiaali- ja terveyspalveluja vuonna 2017 yli 162 miljoonaa euroa. Heistä 28 % oli säännöllisesti kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa. Suurimmat kustannukset koituivat asumispalveluista, perusterveydenhuollon sairaalahoidosta, kotihoidosta ja laitoshoidosta. Tärkeää on selvittää näitä palveluja ei vain talouden vaan myös palvelujen saatavuuden, toimivuuden ja laadun näkökulmasta varsinkin, kun palvelujen tarve tulee vielä merkittävästi kasvamaan.

Oulun hyvinvointipalveluissa on toteutettu Palvelumalli 2020 -päätöksen mukaista rakenteiden ja toiminnan muutosta kohti integroituneita ja asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Kustannuskasvun taittuminen vuosina 2013-2018 on ollut merkittävä. Laskennalliset kumulatiiviset kustannussäästöt ovat olleet yhteensä 538 miljoonaa euroa kohdistuen erityisesti Oulun kaupungin hyvinvointipalveluihin. Samanaikaisesti väestö on kasvanut joka vuosi 1600-2400 uudella kuntalaisella ja palvelutarve on kasvanut.

Jatkossa on järkevä keskittyä erityisesti niin sanottujen paljon palveluja käyttävien asiakkaiden integraatiohyötyjen hakemiseen niin kaupungin hyvinvointipalveluissa kuin kaupungin ja sairaanhoitopiirin palvelujen välillä.

Ratkaisuja tarvitaan

Käytämmekö rahaa epätarkoituksenmukaisiin hoitoihin ja palveluihin? Saammeko resurssien paremmalla kohdentamisella vaikuttavampia palveluja? Miten saamme resurssit riittämään myös ennaltaehkäiseviin palveluihin palvelutarpeen kasvaessa? Johtaako selvitys myös hallinnollisiin muutoksiin päätöksenteon ja rahoituksen osalta?

Vielä on paljon avoimia kysymyksiä, mutta selvityksen myötä saamme vastauksia, joiden perusteella teemme kaupungissa ja sairaanhoitopiirissä ratkaisuja.

Toivon uusia raikkaita ja rohkeita toimenpiteitä. Sillä niistähän on lopulta kyse sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Päivi Laajala
kaupunginjohtaja